<Inhoud>   elementen: <Overzicht> <Basis> <Blok> <Inline>


 HTML Elementen  -  Inline A (hyperlink)

Het A-element (van 'anchor') dient om hyperlinks te markeren. Aan een link zitten twee punten: het vertrekpunt en de bestemming. Het A-element kan deze beide markeren met de volgende twee attributen: het href-attribuut wordt gebruikt op het vertrekpunt en geeft aan waar de link heen gaat. Het name-attribuut markeert mogelijke bestemmingen. Dit laatste is alleen nodig om specifieke locaties binnen een document te markeren.
Het href-attribuut heeft als waarde een URL met de lokatie van de bestemming.
Het name-attribuut heeft als waarde een unieke naam.

naam attribuut regelt mogelijke inhoud
href de bestemming van de hyperlink een URL
name het markeren van een doel voor een hyperlink binnen een document alleen gewone tekst
title een omschrijving van de hyperlink alleen gewone tekst

Voorbeeld:

<A href="./">link naar het document "index.html"</A>
<A href="#IMG">link naar het deel "IMG" in dit document</A>
<A href="blok.html#TITLE">link naar het deel "TITLE" in het document "blok.html"</A>
<A href="mailto:rijk%40iname.com">mailen naar Rijk</A>

Voorbeeld-weergave in jouw browser.

IMG (afbeelding)

Met dit element markeer je een plaats waar de browser een afbeelding kan invoegen. Het is een element zonder sluittag. Een verplicht attribuut is src waarmee de source (de bron) van de afbeelding met behulp van een URL wordt vastgelegd. De meeste browsers kunnen GIF- en JPG-afbeeldingen weergeven. Gebruikers hebben de weergave van plaatjes soms uitgeschakeld om sneller te kunnen websurfen. Ook bestaan er browse-omstandigheden, waarbij plaatjes helemaal niet kunnen worden weergegeven. Daarom moet er ook een alternatief worden opgegeven m.b.v. het alt-attribuut. Hierbij gaat het vooral om een alternatief voor de functie van de afbeelding. Voorbeelden:

Sommige browsers geven de inhoud van het alt-attribuut weer als tooltip.
Het is mogelijk de plaatsing van de afbeelding t.o.v. de omringende tekst te regelen m.b.v. het align-attribuut. Daarnaast zijn er nog attributen om hoogte en breedte van het plaatje te bepalen (in pixels). Hiermee wordt de browser geholpen, zodat de document-weergave sneller verloopt.

naam attribuut regelt mogelijke inhoud
alt tekst-alternatief voor de afbeelding alleen gewone tekst
height de hoogte van het plaatje getal (pixels)
width de breedte van het plaatje getal (pixels)
align de plaats van de afbeelding t.o.v. de omringende tekst 'left' of 'right' (plaatje komt helemaal links c.q. rechts, de tekst vloeit er omheen)
of
'top' of 'middle' of 'bottom' (plaatje blijft echt binnen de tekstregel staan)

Voorbeeld:

<IMG src=../images/vh40.gif" alt="Valide HTML 4.0" height="31" width="88">

Voorbeeld-weergave, ook met align-attributen, in jouw browser.
Voorbeeld-weergave alt-teksten in jouw browser.

Logische elementen

Met de logische elementen geef je informatie over de betekenis van elementen.

EM (emphasis) ~ STRONG ~ CODE

EM (emphasis)

Geeft nadruk aan, wordt meestal weergegeven als cursieve tekst.

STRONG

Geeft sterke nadruk aan, wordt meestal weergegeven als vette tekst.

CODE

Geeft aan dat voorbeeldcode volgt, wordt meestal weergegeven als iet-proportionele tekst (typemachine-letter, Courier).

Voorbeeld:

<P>Deze zin bevat een voorbeeld van <EM>benadrukte tekst</EM>.</P>
<P>Deze zin bevat een voorbeeld van <STRONG>sterk benadrukte tekst</STRONG>.</P>
<P>Dit is een voorbeeld van het CODE-element: <CODE>IMG src="../images/vh40.gif" alt="Valide HTML 4.0" height="31" width="88"</CODE>.</P>

Voorbeeld-weergave in jouw browser.

Opmaak elementen

Met de opmaak elementen geef je informatie over de gewenste weergave van elementen.

TT (teletype) ~ B (bold) ~ I (italic) ~ SUP (superscript) ~ SUB (subscript) ~ FONT ~ BIG ~ SMALL ~ BR (break)

TT (teletype)

Geeft aan dat een niet-proportioneel lettertype moet worden gebruikt.

Vaak kan beter een logisch element worden gebruikt, zoals CODE voor computercode, SAMP voor voorbeeld-output of KBD voor toetsenbord-invoer, omdat deze elementen ook inhoudelijke betekenis hebben.

B (bold)

Geeft aan dat een vet lettertype moet worden gebruikt. Voor benadrukte tekst kan beter STRONG worden gebruikt, omdat dit element ook inhoudelijke betekenis heeft.

I (italic)

Geeft aan dat een cursief lettertype moet worden gebruikt.

Vaak kan beter een logisch element worden gebruikt, zoals EM voor benadrukte tekst of CITE voor citaat-vermelding, omdat deze elementen ook inhoudelijke betekenis hebben.

SUP (superscript)

Geeft aan dat de tekst verhoogd en iets kleiner moet worden weergegeven.

SUB (subscript)

Geeft aan dat de tekst verlaagd en iets kleiner moet worden weergegeven.

FONT

Met FONT kunnen grootte, kleur en lettertype van de tekst worden bepaald. Gebruik van dit element kan problemen geven in combinatie met gebruikersinstellingen.

naam attribuut regelt mogelijke inhoud
size de grootte van de tekst een getal van 1 tot 7 (3 is de standaardgrootte), of een relatieve verandering (-1, +2) t.o.v. de standaardgrootte.
color de kleur van de tekst een kleurnaam of een kleur-code
face het lettertype van de tekst een lijst met lettertypes, gescheiden door komma's - weergave is afhankelijk van de beschikbaarheid van de lettertypes - de browser probeert eerst het eerste lettertype in de lijst weer te geven, als dat niet beschikbaar is de volgende, enz.

BIG

Geeft aan dat de tekst groter moet worden weergegeven.

SMALL

Geeft aan dat de tekst kleiner moet worden weergegeven.

BR (break)

Geeft aan dat de regel moet worden afgebroken. Normaal gesproken is het een taak voor de browser om te bepalen waar de regeleindes zijn.

Voorbeeld:

<P><TT>Dit is teletype.</TT></P>
<P><B>Dit is bold.</B></P>
<P><I>Dit is italic.</I></P>
<P><SUP>Dit is superscript</SUP> en <SUB>subscript.</SUB></P>
<P><BIG>Dit is big</BIG> en <SMALL>dit is small.</SMALL></P>
<P><FONT color="blue">Dit font is blauw gekleurd.</FONT></P>
<P><FONT size="+1">Dit font is +1 groter.</FONT></P>
<P><FONT size="6">Dit font is in formaat 6.</FONT></P>
<P><FONT face="arial, helvetica">Dit font is in lettertype ARIAL of HELVETICA.</FONT></P>
<P>Deze regel<BR> wordt wel erg vaak<BR> afgebroken. Dat is<BR> gewoon niet leuk<BR> meer.</P>

Voorbeeld-weergave in jouw browser.


Copyright © 2000, Rijk van Geijtenbeek, mail-adres: rijk@iname.com.